Regulamin Grywalizacji

Regulamin grywalizacji  
w aplikacji mobilnej  
Friend In Need 
realizowanej przez  
Fundację Dziewięciu Braci  

 

Rozdział I: Postanowienia Ogólne 

§ 1 
Definicje 

 1. Organizator – Fundacja Dziewięciu Braci, ul. Babina 1A-1B, 62-800 Kalisz, NIP: 618 218 66 27. 

 1. Aplikacja – aplikacja mobilna „Friend In Need”. 

 1. Wolontariusz – osoba fizyczna, która po ukończeniu kursu online udziela pomocy informacyjnej Uchodźcom poprzez czat w Aplikacji. 

 1. Uchodźca – osoba korzystająca z pomocy udzielanej przez Wolontariusza w Aplikacji. 

 1. Użytkownik – osoba korzystająca z aplikacji „Friend In Need”, zarówno w roli Uchodźcy, jak i Wolontariusza. 

 1. Sesja Czatowa – interakcja pomiędzy Wolontariuszem a Uchodźcą odbywająca się w aplikacji. 

 1. Konto Użytkownika – zarejestrowany profil w aplikacji „Friend In Need”, umożliwiający dostęp do jej funkcjonalności. 

 1. Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. 

 1. Administrator Danych – podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych w aplikacji. 

 1. Ocena Wolontariusza – system oceny działalności Wolontariusza przez Uchodźców za pomocą łapek w górę i w dół. 

 1. Zakazane Treści – wszelkie treści o charakterze nielegalnym, obraźliwym, dyskryminującym lub niezgodnym z zasadami regulaminu. 

 1. Naruszenie Regulaminu – działanie lub zaniechanie, które jest sprzeczne z postanowieniami niniejszego regulaminu. 

 1. Mediacja – proces rozwiązywania sporów z udziałem neutralnej trzeciej strony. 

 1. Prawa Autorskie – prawa do utworu lub treści chronionych prawem autorskim. 

 1. Kod Etyczny – zbiór zasad etycznych, których przestrzeganie jest wymagane od Wolontariuszy. 

 1. Rejestr Czynności Przetwarzania – dokumentacja dotycząca sposobów i celów przetwarzania danych osobowych. 

 1. Środki Techniczne – narzędzia i technologie stosowane do ochrony danych osobowych. 

 1. Środki Organizacyjne – procedury i zasady wewnętrzne dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

 1. Przetwarzanie Danych – każda operacja wykonana na danych osobowych. 

 1. Zgoda na Przetwarzanie – wyraźne oświadczenie woli użytkownika dotyczące przetwarzania jego danych osobowych. 

 1. Sprzeciw wobec Przetwarzania – prawo użytkownika do sprzeciwienia się przetwarzaniu jego danych osobowych. 

 1. Sankcje – środki dyscyplinarne stosowane w przypadku naruszenia regulaminu. 

 1. Dyskwalifikacja – wykluczenie Wolontariusza z programu grywalizacyjnego. 

 1. Ranga Wolontariusza – poziom osiągnięty przez Wolontariusza w programie na podstawie systemu punktacji. 

 1. Apelacja – proces odwoławczy dotyczący decyzji Organizatora. 

 1. Poufność – obowiązek zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w ramach działalności w aplikacji. 

 1. Działania Komercyjne – wszelkie działania mające na celu osiągnięcie korzyści finansowej. 

 1. Raportowanie Naruszeń – proces zgłaszania potencjalnych naruszeń regulaminu. 

 1. Dane Kontaktowe – informacje umożliwiające kontakt z użytkownikiem, np. adres e-mail, numer telefonu. 

 1. Certyfikat Wolontariusza – dokument potwierdzający ukończenie wymaganego kursu przez Wolontariusza. 

 1. Uprawnienia Administratora – specjalne prawa przysługujące administratorom aplikacji do zarządzania treściami i użytkownikami. 

 1. Blokada Konta – czasowe lub trwałe wyłączenie dostępu do konta użytkownika. 

 1. Informacja Zwrotna – opinie i sugestie przekazywane przez użytkowników dotyczące działania aplikacji i świadczonej pomocy. 

 1. Aktualizacja Regulaminu – proces wprowadzania zmian do regulaminu. 

 

 

§ 2 
Cel i zakres regulaminu 

 1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w programie grywalizacyjnym dla Wolontariuszy Aplikacji. 

 1. Regulamin określa zasady przetwarzania danych osobowych, zapewniając ich ochronę i poufność zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych (RODO), szczególnie w odniesieniu do artykułów 5, 6, 9, i 32-36 RODO. 

§ 3 
Akceptacja regulaminu 

 1. Uczestnictwo w programie grywalizacyjnym wymaga akceptacji niniejszego regulaminu. 

 1. Akceptacja regulaminu następuje podczas procesu rejestracji w aplikacji, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie jego postanowienia. 

 

Rozdział II: Zasady Grywalizacji 

§ 4 
Ocenianie i system punktacji 

 1. Ocenianie odbywa się poprzez przyznawanie przez Uchodźców „łapek”. Każda „łapka” w górę trzy dodatnie punkty (3), a każda łapka” w dół to jeden ujemny punkt (-1). 

 1. Przyznanie oceny (łapki) jest nie jest obligatoryjne dla Uchodźcy i jest jego dobrą wolą. 

 1. Punkty sumują się i determinują pozycję Wolontariusza w rankingu grywalizacji. 

 1. Szczegółowe zasady przeliczania punktów na nagrody oraz inne korzyści wyjaśnione są w dalszej części regulaminu, w rozdziale dotyczącym nagród. 

§ 4a 
Zasady uczciwości i etyki 

 1. Wolontariusze są zobowiązani do przestrzegania zasad etyki i uczciwości podczas udzielania pomocy. 

 1. Każdy przypadek naruszenia zasad etyki będzie skutkowało natychmiastowym odjęciem punktów lub dyskwalifikacją. 

§ 4b 
Monitorowanie aktywności 

 1. Aktywność Wolontariuszy jest monitorowana w celu zapewnienia wysokiej jakości pomocy. 

 1. W przypadku wykrycia nieaktywności przez okres dłuższy niż 7 dni, konto Wolontariusza może zostać tymczasowo zawieszone. 

§ 4c 
Zasady niedyskryminacji 

 1. Wolontariusze zobowiązani są do zachowania neutralności i unikania dyskryminacji pod jakąkolwiek postacią, szczególnie ze względu na płeć, rasę, narodowość, orientację seksualną, religię, wiek lub niepełnosprawność. 

 1. Każde zachowanie uznane za dyskryminujące skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją Wolontariusza i blokadą jego konta w aplikacji. 

 

§ 4d 
Zakaz działań komercyjnych i reklamowych 

 1. Wolontariusze są zobowiązani do udzielania pomocy, która jest neutralna i niezwiązana z ich własnymi interesami finansowymi lub biznesowymi. 

 1. Jakiekolwiek działania o charakterze reklamowym, promocyjnym lub mające na celu generowanie przychodu dla Wolontariusza są zabronione. 

 1. Stwierdzenie naruszenia tego zakazu skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją i blokadą konta Wolontariusza w aplikacji. 

§ 4e 
Zakaz mowy nienawiści i promowanie równego traktowania 

 1. Wolontariusze są zobowiązani do unikania wszelkich form mowy nienawiści, w tym wypowiedzi dyskryminujących, obraźliwych lub szkalujących osoby ze względu na ich rasę, narodowość, płeć, orientację seksualną, religię, wiek, niepełnosprawność czy jakąkolwiek inną cechę. 

 1. Każde naruszenie tej zasady skutkuje niezwłoczną dyskwalifikacją Wolontariusza i blokadą jego konta w aplikacji. 

§ 4f 
Poszanowanie języka i kultury komunikacji 

 1. Wolontariusze zobowiązani są do używania języka polskiego oraz innych języków w sposób szanujący jego kulturę, bez użycia przekleństw, bluźnierstw, wyzywających czy obraźliwych zwrotów. 

 1. Nierównomierne traktowanie osób komunikujących się w języku polskim i pozostałych językach, w tym faworyzowanie lub dyskryminacja ze względu na akcent, pochodzenie regionalne lub biegłość w języku, jest niedopuszczalne. 

 1. Naruszenie zasad szacunku i kultury wypowiedzi skutkuje ostrzeżeniem, a w przypadku powtórzenia – dyskwalifikacją i blokadą konta Wolontariusza. 

§ 4g 
Zakaz wprowadzania w błąd i namawiania do działań nielegalnych 

 1. Wolontariusze są zobowiązani do przekazywania informacji prawdziwych i zgodnych z obowiązującym prawem. 

 1. Celowe wprowadzanie Uchodźców w błąd, udzielanie fałszywych informacji lub namawianie ich do działań niezgodnych z prawem jest surowo zabronione. 

 1. Stwierdzenie naruszenia tego zakazu będzie skutkować nie tylko natychmiastową dyskwalifikacją i blokadą konta Wolontariusza w aplikacji, ale także zgłoszeniem takiego przypadku do odpowiednich organów ścigania lub innych właściwych instytucji. 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do współpracy z organami ścigania w celu wyjaśnienia okoliczności naruszenia prawa, w tym udostępniania informacji o użytkowniku, w zakresie dozwolonym przez prawo. 

Rozdział III: Nagrody 

§ 5a 
Wartość i Rodzaj Nagród 

 1. Nagrody w programie grywalizacyjnym będą to: 

 1. 1 szt Acer Aspire 3 A315-24P Ryzen 5-7520U | 15,6” | 8GB | 512GB | W11H (2023,58 zł) przeznaczona dla 1. miejsca 

 1. 3 szt. Mi Electric Scooter 3 (2x Onyx Black; 1x Gravity Gray) (1799 zł) przeznaczona dla miejsc 2-4 

 1. 5 szt. Smartfon SAMSUNG Galaxy A54 5G 8/128GB Fioletowy SM-A546BLVCEUE (1799 zł) przeznacz 

 1. 9 szt. Słuchawki bezprzewodowe APPLE AirPods Pro (2. generacji) z etui MagSafe (USB‑C) MTJV3ZM/A (1129 zł) 

 1. 100 szt. Karty podarunkowe o wartości 100 zł do wykorzystania na Allegro.pl 

 1. Wartość pojedynczej nagrody nie przekracza 2023,58. 

§ 5b 
Specyfikacja Nagród Rzeczowych 

 1. O pełną specyfikację nagród w grywalizacji można się zwrócić do Organizatora za pośrednictwem maila: support@frendinneed.app. 

§ 5c 
Warunki Przyznawania Nagród 

 1. Przyznawanie nagród będzie bazować na systemie punktacji obliczanego na postawie ocen otrzymanych od Uchodźców. 

 1. Nagrody będą przyznawane Wolontariuszom, którzy osiągną najwyższą liczbę punktów w określonym czasie, zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie. 

 1. Laureaci: 

1. miejsce – nagroda § 5a ust. 1 pkt a) 

2-4. miejsca – nagroda § 5a ust. 1 pkt b) 

59. miejsca – nagroda § 5a ust. 1 pkt c) 

1018. miejsca – nagroda § 5a ust. 1 pkt b) 

19118. miejsca – nagroda § 5a ust. 1 pkt e) 

 1. W przypadkach remisu decydującym jest czas utworzenia profilu w aplikacji. Jeśli remis nie pozostanie rozstrzygnięty Organizator zastrzega sobie prawo rozstrzygnięcia remisu o którego ścieżce poinformuje zainteresowanych. 

 

§ 5d 
Publikacja Listy Nagród 

 1. Lista nagród jest dostępna na stronie WWW. 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju dostępnych nagród, z odpowiednim wyprzedzeniem informując o tym uczestników programu. 

§ 5e 
Ograniczenia i Wyjątki 

 1. W przypadkach wyjątkowych, przy dużym zaangażowaniu lub wybitnym wkładzie, Organizator może przyznać nagrody o wyższej wartości, co będzie komunikowane w ramach programu. 

 1. Wolontariusze, którzy zostaną zdyskwalifikowani lub naruszą regulamin, tracą prawo do otrzymania nagród. 

§ 5f 
Publikacja Wyników Grywalizacji

 1. Grywalizacja trwa od 01 marca 2024r. do 31 lipca 2024r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie do dnia 08.07.2024r.

 2. Każdy z laureatów wyraża zgodę na przesłanie przez Organizatora na podany adres w-mail niezbędnych dokumentów celem odbioru nagrody.

 3. Wyniki grywalizacji, w tym rankingi Wolontariuszy i informacje o przyznanych nagrodach, będą opublikowane na dedykowanej stronie na stronie aplikacji. Publikacja wyników odbędzie się na koniec grywalizacji aby zapewnić rzetelność informacji oraz zachować uczciwość w ocenie. 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru formy i dokładności publikowanych danych, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych i prywatności Wolontariuszy. 

§ 5g 
Procedura odwoławcza dotycząca przyznawania nagród 

 1. Wolontariusze mają prawo do złożenia reklamacji dotyczącej procesu przyznawania nagród. 

 1. Reklamację należy składać w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników na adres support@friendinneed.app 

§ 6 
Proces przekazywania nagród 

 1. Karty podarunkowe o których mowa w § 5a ust 1. Punkt e będą przekazywane drogą mailową 

 1. Nagrody rzeczowe § 5a ust 1. Punkt a), b), c), d)  wysyłane zostaną na adres pocztowy Wolontariusza, który wzywamy o przesłanie w terminie 7 dni od poinformowania o wygranej. 

 1. Laureaci są zobowiązani do podpisania protokołu przekazania nagrody za pomocą programu do zawierania umów na odległość „Autenti”. (załącznik 1) 

 1. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane są na adres fizyczny wskazany przez Wolontariusza po podpisaniu protokołu przekazania nagrody w ciągu 14 dni 

 1. Brak przekazania protokołu i/lub podania adresu dostawy w terminie 7 dni oznacza brak woli przyjęcia nagrody. 

 1. W przypadku nieotrzymania informacji i niedopełnienia wyżej wymienionych w ust. 2, ust. 3  lub nieodebraniu nagrody, nagrody przejdą do dyspozycji Organizatora. 

§ 7 
Opodatkowanie nagród 

 1. Wszystkie nagrody w konkursie podlegają opodatkowaniu. Organizator konkursu zaocznie przekazuje nagrodę pieniężną w wysokości  10% wartości nagrody rzeczowej wymienionej §5 ust. 1 pkt a) – e), zgodnie z art. 30 ust. 1 ust. 2 ustawy o PIT. 

 1. Organizator konkursu nagrodę pieniężną wymienioną w §7 ust 1 w całości przekazuje na pokrycie podatku . 30 ust. 1 ust. 2 ustawy o PIT 

 1. Organizator ma również obowiązek sporządzenia deklaracji PIT-8AR i wysłania jej do właściwego urzędu skarbowego w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym przekazano nagrodę. 

Rozdział IV: Ochrona Danych Osobowych 

§ 8 
Zasady przetwarzania danych osobowych 

 1. Organizator przetwarza dane osobowe Wolontariuszy zgodnie z RODO. 

 1. Dane zbierane to imię, nazwisko, e-mail, IP połączenia, kod pocztowy. 

§ 8a 
Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych przez podmioty trzecie 

 1. Organizator może przekazywać dane osobowe Wolontariuszy podmiotom trzecim wyłącznie w celach związanych z realizacją programu grywalizacyjnego. 

 1. Wszystkie podmioty trzecie przetwarzające dane osobowe w imieniu Organizatora są zobowiązane do zachowania ich w poufności i bezpieczeństwa zgodnie z RODO. 

§ 8b 
Zapewnienie poufności w kontekście niedyskryminacji i zakazu działań komercyjnych 

 1. Organizator zapewnia, że wszystkie dane przetwarzane w kontekście monitorowania przestrzegania zasad niedyskryminacji i zakazu działań komercyjnych są traktowane jako poufne. 

 1. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia zgodności działań Wolontariuszy z regulaminem i nie są udostępniane osobom trzecim poza przypadkami wymaganymi przez prawo. 

§ 8c 
Zasady zbierania danych 

 1. Organizator zbiera dane osobowe Wolontariuszy wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w niniejszym regulaminie. 

 1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w programie grywalizacyjnym. 

§ 8d 
Przekazywanie danych 

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, poza przypadkami wymaganymi przez prawo lub niezbędnymi do realizacji celów programu grywalizacyjnego. 

 1. Wszelkie podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Organizatora mają zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych i przestrzegać zasad RODO na bazie własnych przepisów. 

§ 8e 
Okres przechowywania danych 

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez Organizatora przez okres niezbędny do realizacji celów programu, to jest 5 lat licząc od 01.03.2024 r., lecz nie dłużej niż jest to konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

§ 8f 
Prawa użytkowników 

 1. Użytkownicy mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

 1. Użytkownicy mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych oraz do przenoszenia danych. 

§ 8g 
Rejestracja czynności przetwarzania 

 1. Organizator prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych, w celu zapewnienia transparentności i odpowiedzialności zgodnie z wymogami RODO. 

§ 8h 
Zabezpieczenia techniczne i organizacyjne 

 1. Organizator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. 

 1. Regularne przeglądy i aktualizacje tych środków są przeprowadzane, aby chronić dane przed nieautoryzowanym dostępem, utratą lub uszkodzeniem. 

§ 8i 
Zgoda na przetwarzanie danych 

 1. Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym regulaminie poprzez akceptację regulaminu przy rejestracji w aplikacji. 

§ 9 
Cel przetwarzania danych 

 1. Dane są przetwarzane w celu rejestracji Wolontariusza i świadczenia przez niego pomocy. 

§ 10 
Prawa osób, których dane dotyczą 

 1. Każdy Wolontariusz ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

 1. Wolontariusz ma prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

 1. Swoje prawo w ramach praw osób można realizować poprzez kontakt mailowy support@friendinneed.app 

§ 11 
Zabezpieczenie danych 

 1. Organizator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych. 

 1. Organizator zapewnia, że wszystkie działania związane z przetwarzaniem danych osobowych są realizowane w praktyce i podlegają regularnej weryfikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

Rozdział V: Postępowanie Reklamacyjne i Zmiany w Regulaminie 

§ 12 
Postępowanie reklamacyjne 

 1. Reklamacje dotyczące grywalizacji należy składać na adres support@friendinneed.app w terminie zgodnie z zapisem §5g pkt 2.

 2.  

§ 13 
Postanowienia dotyczące rozwiązywania sporów 

 1. Wszelkie spory wynikające z interpretacji niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez Organizatora. 

 1. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania i poinformowania zgłaszającego o wyniku postępowania. 

 1. W przypadku braku zgody na decyzję Organizatora, strony mogą poszukać rozwiązania poprzez mediację lub postępowanie sądowe. 

§ 14 
Zmiany w regulaminie 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, które są publikowane na stronie www.friendindeed.app. 

 

Załącznik 1 

Protokół Przekazania Nagrody 

Niniejszy protokół sporządzony został w dniu ________________ w_______________________] w związku z przekazaniem nagrody w Grywalizacja w aplikacji Friend In Need. 

Szczegóły Wydarzenia: 

 • Nazwa wydarzenia: Grywalizacja w aplikacji Friend In Need 

 • Data wydarzenia: 01.03.2024r. 

 • Miejsce wydarzenia: www.friendinneed.app 

Szczegóły Nagrody: 

 • Nazwa nagrody:  

 • Opis nagrody:  

 • Wartość nagrody brutto 

Dane Laureata: 

 • Imię i nazwisko: 

 • Adres:  

 • Numer telefonu: 

 • Adres e-mail:  

Szczegóły Przekazania: 

 • Nagroda została przekazana przez: Michał Szkudlarek (Prezes Fundacji) 

 • Nagroda została odebrana przez: 

 • Data i godzina przekazania:  

Podpisy: 

 • Podpis osoby przekazującej nagrodę: _________________________ 

 

 • Podpis osoby odbierającej nagrodę: __________________________ 

Dołącz do społeczności Friend In Need i uzyskaj pomoc lub tę pomoc podaruj.

© 2024 | Friend In Need