Regulamin aplikacji mobilnej Friend In Need

 1. Definicje pojęć

`Poniższym pojęciom, pisanym dużą literą, nadaje się następujące znaczenie:`

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.
 2. Aplikacja – aplikacja mobilna Friend In Need przeznaczona na urządzenia mobilne
  z systemem operacyjnym iOS lub Android.
 3. Usługodawca – Fundacja Dziewięciu Braci z siedzibą: Plac Świętego Józefa 2/25, 62-800 Kalisz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000861814, NIP: 6182186627, REGON: 38711166200000.
 4. Użytkownik zarejestrowany– osoba, który utworzyła konto w Aplikacji, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Użytkownik niezarejestrowany – osoba nieposiadająca konta w Aplikacji, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Wolontariusz – Użytkownik zarejestrowany.
 7. Uchodźca – Użytkownik zarejestrowany lub Użytkownik niezarejestrowany.
 8. Dane osobowe – wprowadzone przez Użytkownika zarejestrowanego i Użytkownika niezarejestrowanego dane podczas rejestracji konta i korzystania z Aplikacji
  w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 9. Umowa – umowa o świadczenie nieodpłatnych usług drogą elektroniczną zawierana za pośrednictwem Aplikacji pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zarejestrowanym lub Użytkownikiem niezarejestrowanym.
 10. Usługi – wszelkie nieodpłatne funkcjonalności, które udostępnia Aplikacja, będące usługami świadczonymi elektroniczne w myśl przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 11. Urządzenie – mobilne urządzenie z systemem operacyjnym iOS (w wersji iOS 15 lub 16) lub Android (w wersji (9.0 +).
 12. Siła Wyższa – zdarzenie nagłe, niezależne od Usługodawcy lub Użytkownika, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia przy dochowaniu należytej staranności, uniemożliwiające korzystanie z Aplikacji i Usług w części lub całości.
 13. Przerwa techniczna – okres, w którym korzystanie z funkcjonalności Aplikacji lub Usług jest ograniczone w części lub całości z powodu działania Siły Wyższej, koniecznością wykonania prac serwisowych związanych z działaniem Aplikacji
  w związku z jej udoskonaleniem, naprawą błędów lub zaistniałych zakłóceń.
 1. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Aplikacji i Usług przez Użytkownika zarejestrowanego i Użytkownika niezarejestrowanego w ramach umożliwienia świadczenia przez Wolontariuszy i otrzymywania przez Uchodźców pomocy związanej z ich przebywaniem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Aplikacja umożliwia korzystanie z następujących Usług:
 1. prowadzenie zarejestrowanego w Aplikacji konta;
 2. korzystanie z centrum pomocy zawierającego pytania i odpowiedzi z podziałem na kategorie oraz możliwością oceny umieszczonych odpowiedzi przez Użytkowników zarejestrowanych i Użytkowników niezarejestrowanych;
 3. możliwość uzyskania pomocy od Wolontariusza i prowadzenie indywidualnego czatu z Wolontariuszami wyłącznie przez Użytkowników zarejestrowanych
  w zakresie wskazanym w pkt II ppkt 2.1. powyżej.
 1. Dla korzystania z pełnej funkcjonalności Aplikacji przez Użytkownika zarejestrowanego i Użytkownika niezarejestrowanego, Aplikacja może wymagać dostosowania ustawień Urządzenia.
 2. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą zaakceptowania Regulaminu przez Użytkownika zarejestrowanego i Użytkownika niezarejestrowanego.
 3. Użytkownik zarejestrowany ma możliwość korzystania z Aplikacji poprzez prowadzenie indywidualnego czatu z Wolontariuszami oraz przeglądanie centrum pomocy zawierającego pytania i odpowiedzi z podziałem na kategorie oraz możliwością oceny umieszczonych odpowiedzi.
 4. Użytkownik niezarejestrowany ma możliwość korzystania z Aplikacji poprzez przeglądanie centrum pomocy w Aplikacji zawierającego pytania i odpowiedzi
  z podziałem na kategorie oraz możliwością oceny umieszczonych odpowiedzi.
 1. Procedura założenia konta w Aplikacji
 1. W celu korzystania z Aplikacji przez Użytkownika niezarejestrowanego, należy zaakceptować Regulamin.
 2. W celu założenia konta w Aplikacji należy:
 1. dokonać wyboru roli (Uchodźca, Wolontariusz);
 2. wprowadzić numer telefonu zarejestrowany w polskiej sieci telefonii komórkowej;
 3. wpisać otrzymany w ramach procedury rejestracji konta kod SMS;
 4. wprowadzić Dane osobowe;
 5. wybrać język aplikacji – Aplikacja posiada do wyboru: język polski, język ukraiński i język angielski;
 6. wybrać specjalizację w przypadku wyboru roli Wolontariusza;
 7. wprowadzić kod pocztowy;
 8. wyrazić ewentualną, dobrowolną zgodę na otrzymywania newslettera;
 9. zaakceptować Regulamin.
 1. Użytkownik zarejestrowany ma możliwość zmiany ręcznej jedynie kodu pocztowego wprowadzonego podczas rejestracji konta w Aplikacji. Zmiana pozostałych danych wymaga kontaktu z Usługodawcą za pomocą poczty elektronicznej, pod następującym adresem e-mail: support@friendinneed.app
 2. Usługodawca zastrzega jednak, że nie jest możliwym zmiana wprowadzonego numeru telefonu komórkowego. W takim wypadku możliwa jest jedynie rejestracja konta
  w oparciu o inny numer telefonu zarejestrowany w polskiej sieci telefonii komórkowej.
 1. Wymogi działania Aplikacji
 1. Do prawidłowego działania Aplikacji dla Użytkownika zarejestrowanego, wymagane jest posiadanie:
 1. numeru telefonu zarejestrowanego w polskiej sieci telefonii komórkowej;
 2. dostępu do sieci internet;
 3. Urządzenia z zainstalowanym systemem operacyjnym iOS (w wersji iOS 15 lub 16) lub Android (w wersji 9.0 +).
 4. Do prawidłowego działania Aplikacji dla Użytkownika niezarejestrowanego, wymagane jest posiadanie:
 1. dostępu do sieci internet;
 2. Urządzenia z zainstalowanym systemem operacyjnym iOS (w wersji iOS 15 lub 16) lub Android (w wersji 9.0 +).
 1. Zasady korzystania z Aplikacji
 1. Zabronione jest wprowadzanie do Aplikacji treści:
 1. bezprawnych;
 2. niezgodnych z przepisami prawa, zwyczajami, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego;
 3. wprowadzających w błąd;
 4. zakłócających bądź utrudniających działanie Aplikacji, w szczególności w zakresie złośliwego oprogramowania itp.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia możliwości korzystania przez Użytkownika zarejestrowanego i Użytkownika niezarejestrowanego
  z Aplikacji, w tym do usunięcia konta Użytkownika zarejestrowanego w przypadku naruszenia pkt 5.1. powyżej.
 2. W przypadku zastosowania przez Usługodawcę pkt 5.2. powyżej, nie ponosi on względem Użytkownika zarejestrowanego i Użytkownika niezarejestrowanego jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, w tym w szczególności odpowiedzialności odszkodowawczej związanej z nienależytym wykonaniem umowy.
 3. Użytkownik zarejestrowany ma możliwość założenia wyłącznie jednego konta
  w Aplikacji w oparciu o te same dane, w szczególności na podstawie wprowadzonego numeru telefonu w polskiej sieci telefonii komórkowej.
 4. W przypadku dostrzeżonych błędów w działaniu Aplikacji, możliwy jest kontakt
  z Usługodawcą za pomocą poczty elektronicznej, pod następującym adresem e-mail: support@friendinneed.app
 1. Licencja
 1.  Z chwilą pobrania Aplikacji, Usługodawca udziela Użytkownikowi zarejestrowanemu lub Użytkownikowi niezarejestrowanemu licencji niewyłącznej do korzystania
  z Aplikacji w zakresie świadczonych Usług przez okres posiadania konta w Aplikacji lub jej instalacji w pamięci Urządzenia.
 2. Użytkownik zarejestrowany i Użytkownik niezarejestrowany nie są uprawnieni do udostępniania Aplikacji osobom trzecim, w tym udzielania sublicencji do korzystania
  z Aplikacji pod jakimkolwiek tytułem prawnym lub faktycznym.
 3. Naruszenie warunków udzielonej licencji skutkuje jej wygaśnięciem oraz może skutkować natychmiastowym zawieszeniem możliwości korzystania przez Użytkownika zarejestrowanego i Użytkownika niezarejestrowanego z Aplikacji, w tym do usunięcia konta Użytkownika zarejestrowanego. 
 1. Odpowiedzialność

Usługodawca dokłada wszelkich starań umożliwiających prawidłowe działanie Aplikacji
i zapewnienie należytej jakości świadczonych Usług, lecz nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. treści umieszczane przez Użytkowników zarejestrowanych i Użytkowników niezarejestrowanych w Aplikacji, w tym te związane z udzielaniem porad i pomocy
  w związku z okolicznościami wskazanymi w pkt II ppkt 2.1. Regulaminu oraz wprowadzane podczas rejestracji konta w Aplikacji;
 2. błędy, zakłócenia lub inne nieprawidłowości w działaniu Aplikacji lub świadczonych Usług wynikające z wystąpienia przypadków Siły Wyższej bądź związanych z Przerwą techniczną;
 3. błędy lub zakłócenia w działaniu Urządzeń, w szczególności, gdy nie spełniają one wymogów określonych w pkt IV Regulaminu;
 4. podjęcie czynności, o których mowa w pkt VI ppkt 6.3. oraz pkt X ppkt 10.3. Regulaminu.
 1. Procedura reklamacyjna
 1. W celu zgłoszenia reklamacji w formie elektronicznej związanej z funkcjonowaniem Aplikacji lub innymi kwestiami wynikającymi z korzystania z Aplikacji i Usług należy wysłać wiadomość e-mail zawierającą imię i nazwisko, numer telefonu podany przy zakładaniu konta w Aplikacji (dla Użytkowników zarejestrowanych) oraz opis sprawy:
 1. w formie pisemnej na adres Usługodawcy – Plac Świętego Józefa 2/25, 62-800 Kalisz; lub
 2.  elektronicznie na następujący adres e-mail Usługodawcy: support@friendinneed.app.
 1. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich złożenia.
 2. Odpowiedź na reklamacje zostanie wysłana na adres e-mail, z którego reklamacja została wysłana.
 1. Dane osobowe
 1. Administratorem Danych osobowych jest Usługodawca – Fundacja Dziewięciu Braci
  z siedzibą: Plac Świętego Józefa 2/25, 62-800 Kalisz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
  i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000861814, NIP: 6182186627, REGON: 38711166200000.
 2. Szczegółowe dane dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności Usługodawcy dostępnej w zakładce Aplikacji „Polityka Prywatności”.
 1. Rozwiązywanie Umowy
 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Do wypowiedzenia Umowy może dojść w każdym czasie poprzez:
 1. usunięcie Aplikacji z Urządzenia przez Użytkownika zarejestrowanego
  i Użytkownika niezarejestrowanego, co równoznaczne jest ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy;
 2. złożenie przez Użytkownika zarejestrowanego lub Użytkownika niezarejestrowanego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy bez podania przyczyny w formie pisemnej na adres Usługodawcy – Plac Świętego Józefa 2/25, 62-800 Kalisz lub elektronicznie na adres e-mail: support@friendinneed.app;
 3. usunięcie przez Usługodawcę konta Użytkownika zarejestrowanego w wypadkach wskazanych w Regulaminie, co równoznaczne jest ze złożeniem oświadczenia
  o wypowiedzeniu Umowy przez Usługodawcę.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia funkcjonalności Aplikacji, rozszerzenia bądź ograniczenia zakresu Usług bądź do likwidacji Aplikacji bez podania przyczyny, o czym zobowiązuje się poinformować Użytkownika zarejestrowanego
  i Użytkownika niezarejestrowanego w miarę możliwości ze stosownym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownego komunikatu w Aplikacji. Pkt XI ppkt 11.2 Regulaminu stosuje się w takim wypadku odpowiednio.
 2. Likwidacja Aplikacji równoznaczna jest ze złożeniem przez Usługodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy. 
 1. Postanowienia końcowe
 1. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych Regulaminem, stosuje się bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Usługodawca poinformuje o każdej zmianie Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania
  z Aplikacji w formie elektronicznej w ramach komunikatów wyświetlanych w Aplikacji. Dalsze korzystanie z Aplikacji wymagać będzie akceptacji zaktualizowanego Regulaminu.
 3. Treść aktualnego Regulaminu w formie pliku pdf umieszczona będzie każdorazowo przez Usługodawcę w odpowiedniej zakładce Aplikacji umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 4. Usługodawcy przysługuje pełnia praw, w tym praw własności intelektualnej
  i przemysłowej w stosunku do Aplikacji, jej kodu źródłowego, plików, w tym plików tekstowych, układu i wszelkich grafik użytych w Aplikacji oraz innych jej elementów
  i składników, zaś Użytkownik zarejestrowany i Użytkownik niezarejestrowany uprawnieni są do używania Aplikacji jedynie w zakresie udzielonej licencji na warunkach określonych Regulaminem.
 5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za bezprawne, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, wówczas takie postanowienie będzie uważane za wyłączone z Regulaminu i pozostanie bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.
 6. Wszelkie spory związane z zawarciem i wykonywaniem Umowy, Usługodawca oraz Użytkownik zarejestrowany i Użytkownik niezarejestrowany zobowiązują się
  w pierwszej kolejności rozwiązywać polubownie. W braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w terminie 30 dni od dnia jego zaistnienia, właściwym do jego rozpoznania będzie sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Usługodawcy.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 16 października 2023

Dołącz do społeczności Friend In Need i uzyskaj pomoc lub tę pomoc podaruj.

© 2024 | Friend In Need